مجموع کمک ها از شرکت شرکت سام تحریر

در این بخش، جزئیات کمک های شرکت مهرورز شرکت سام تحریر به موسسات خیریه را مشاهده میکنید.
تاریخ انجام تعهد بعدی برای این شرکت: ---اهدایی به موسسه تعداد کدهای ثبت شده تا این لحظه مجموع کمک های ثبت شده
کمپین ملی قطره های مهربانی 28 2800 تومان