گزارش تعهد مهروزان

نیکوکار گرامی، گزارش تعهد شرکت های عضو کمپین قطره های مهربانی، هر شش ماه یکبار با جزئیات پرداخت در این قسمت قرار میگیرد.

ردیف شرکت مبلغ تعهد تاریخ پرداخت جزئیات پرداخت
در حال حاضر هیچ گزارش تعهدی در سیستم ثبت نشده است.